header image
Aktualności arrow Innowacje pedagogiczne
Innowacje pedagogiczne PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
środa, 13 luty 2008

 

Klasa harcerska

 

W roku szkolnym 2005/2006 od 1.IX. w naszej szkole powstała klasa IV harcerska, prowadzona przez koleżankę mgr Bernadetę Klimę- długoletnią nauczycielkę i instruktorkę Związku Harcerstwa Polskiego. Poszukując sposobów dających szansę uzyskania lepszych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej mgr Bernadeta Klima opracowała program innowacyjny "Zastosowanie elementów metody harcerskiej w nauczaniu przyrody i edukacji ekologicznej". Uczniowie obecnej klasy IV harcerskiej w trakcie kształcenia zintegrowanego uczestniczyli w procesie dydaktycznym opartym również na innowacji pedagogicznej "Nauczanie zintegrowane z zastosowaniem metody harcerskiej z elementami metodyki zuchowej". Wprowadzone i realizowane przez koleżankę innowacje: w nauczaniu zintegrowanym i nauczaniu blokowym na przedmiocie przyroda, oparte zostały na Harcerskim Systemie Wychowawczym z uwzględnieniem elementów metody harcerskiej. Autorka wykorzystuje w pracy zawodowej swoje doświadczenia z długoletniej, społecznej działalności harcerskiej. Celem innowacji wprowadzonej w edukację przyrodniczą i ekologiczną jest uzyskanie lepszych efektów dydaktyczno-wychowawczych i proekologicznych. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją, która uczestniczy w ruchach na rzecz przyrody i ekologii. Harcerzy najczęściej można spotkać w lasach, na polach, nad jeziorami i rzekami. Wiele drużyn harcerskich ekologię wybiera jako główny kierunek swojego całorocznego programu działania. Autorka wprowadzając w nauczaniu przyrody elementy metody harcerskiej chce umożliwić uczniom (przyszłym harcerzom) łatwiejszy dostęp do wiedzy, otworzyć szerokie pole do działania na rzecz środowiska, przyrody, wyzwalać własną inicjatywę proekologiczną i dać możliwość sprawdzenia się w konkretnym, indywidualnym i zespołowym działaniu. Uczeń będzie mógł podejmować próby zmiany swoich przyzwyczajeń i dostosowywać swoje zachowania do wymogów ochrony środowiska a także będzie czynił starania aby prowadzić tryb życia przyjazny dla środowiska. Wykształcenie takich zachowań wymagać będzie od niego aktywnego udziału w samym procesie edukacji. Najlepsze rezultaty osiągnie wtedy, gdy zrozumie on potrzeby środowiska, sam będzie gromadził i porządkował swą wiedzę, zacznie poszukiwać racjonalnych rozwiązań i będzie starał się wpływać na zachowania innych. Celem innowacji jest poprawa jakości pracy szkoły poprzez:

  sprawniejsze funkcjonowanie dzieci w klasie, w szkole i w środowisku

  efektywne współdziałania w zespole i pracy w grupie

  wzrost samodzielności w dążeniu do dobra własnego i społecznego

  zminimalizowanie problemów wychowawczych

  wszechstronny rozwój osobowy ucznia

  pozytywny wpływ na wzrost świadomości ekologicznej społeczności szkolnej i lokalnej

  promowanie w środowisku pracy nauczycieli i uczniów

  wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku

  wzbogacenie form nauczania i uatrakcyjnienie zajęć

  pogłębienie się współpracy ze środowiskiem lokalnym (ZHP, LOP, Regionalne Centrum Ekologiczne, Polski Klub Ekologiczny Okręgu Górnośląskiego, Klub "Gaja", Nadleśnictwo Panewniki i Fundacja "Silesia")

  rozwój współpracy z rodzicami.

Inspiracją działania autorki innowacji była edukacja ekologiczna, zatem celem innowacji będzie również: zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, upowszechnienie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym,  wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko, zaszczepienie nawyków proekologicznych i umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywania ich opisu,  poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, gotowość do podejmowania działań dla polepszenia stanu środowiska  zapoznanie z dobrymi wzorami aktywnego spędzania czasu wolnego,  poznanie zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach i miejscach,  rozwijanie aktywności fizycznej i psychicznej, wrażliwość na piękno przyrody.

Nauczycielka zastosuje w nauczaniu przyrody sprawności szkolne i harcerskie, zadania zespołowe i pewne techniki harcerskie pogłębiające wiedzę i umiejętności ucznia. Wiele tematów dydaktycznych będzie realizowane przede wszystkim na zajęciach terenowych, wycieczkach i rajdach. Autorka innowacji wprowadza również ciekawe formy aktywizacji rodziców i środowiska lokalnego. Zachęca rodziców do uczestniczenia w lekcjach otwartych klasy harcerskiej, w imprezach, wyjściach klasowych, wycieczkach i biwakach dwu-, trzydniowych. W ramach Koła Przyjaciół Harcerstwa oni będą uczestniczyć w uroczystych zajęciach pozalekcyjnych, zbiórkach harcerskich, a także służyć radą i pomocą. Realizowana przez koleżankę B. Klimę innowacja ma wpływ na poprawę jakości szkoły, która jest dostrzegana w środowisku jako szkoła przyjazna dla ucznia, uściśla się współpraca ze środowiskiem, organizacją ZHP na terenie szkoły i miasta oraz z władzami lokalnymi, instytucjami i zakładami działającymi na naszym terenie.

Klasa turystyczna 

 

1 września nowego roku szkolnego 2003/2004 w naszej szkole powstała klasa o profilu turystycznym. Jest to klasa Ia integracyjna prowadzona przez mgr Elżbietę Garbalską, która od kilku lat prowadzi w szkole Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Działalność nowej klasy oparta jest na opracowanej przez nauczycielkę innowacji pedagogicznej pt.:,,Nauczanie zintegrowane z zastosowaniem krajoznawstwa i turystyki w klasie integracyjnej". Celem innowacji jest sprawniejsze funkcjonowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie integracyjnej, uspołecznienie wszystkich uczniów oraz pełna integracja zespołu klasowego. Wprowadzone do programu elementy krajoznawstwa i turystyki ułatwią uczniom zdobywanie praktycznych umiejętności oraz poznawanie otaczającego ich środowiska społeczno-przyrodniczego. Poznawanie świata poprzez integrację sensoryczną jest szczególnie cenne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. W założeniach innowacji planowane są również ciekawe formy aktywizacji rodziców, środowiska lokalnego w realizację programu innowacyjnego. Mamy nadzieję, że zaproponowana innowacja wspomoże rodzinę w procesie wychowania, przygotuje uczniów do życia oraz nauczy ich czerpać wiedzę z otaczającej rzeczywistości.

 

Klasa informatyczna 

 

W roku szkolnym 2007/2008 w naszej szkole powstała klasa o profilu informatycznym. Jest to klasa I a integracyjna prowadzona przez mgr Joannę Czubak, która prowadzi także w szkole kółko komputerowe dla uczniów klas młodszych. Dostrzegając przemiany zachodzące we współczesnym świecie oraz chcąc sprostać nowym wyzwaniom, opracowała innowację pedagogiczną pt.: "Nauczanie zintegrowane z elementami informatyki w klasie integracyjnej". Dynamiczny rozwój sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz technik informatycznych spowodował, że informatyka stała się ogólnokształcącym przedmiotem szkolnym. Technika komputerowa umożliwia dostęp do różnorodnych programów i sprawia, że nawet małe dzieci są w stanie korzystać z komputera w toku procesu edukacyjnego. Celem innowacji jest nie tylko nauczenie uczniów I etapu edukacyjnego podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, ale również zapewnienie wszystkim uczniom jednakowego startu szkolnego oraz sprawniejsze funkcjonowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie integracyjnej. Dzięki realizowanej innowacji wzmocni się także pozycja szkoły w środowisku lokalnym oraz wśród innych szkół integracyjnych. W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie klasy IV b o profilu informatycznym, kontynuują swoją przygodę z  komputerem, która rozpoczęła się we wrześniu 2004r. Na bazie zdobytych w kształceniu zintegrowanym, wiadomości i umiejętności komputerowych, młodzi informatycy, poszerzają swoją wiedzę w ramach realizowanego programu autorskiego „Komputerowy świat”. Program ten został oparty na innowacji pedagogicznej realizowanej przez kolejne trzy lata kształcenia zintegrowanego. Uczniowie objęci są dwoma godzinami informatyki w tygodniu, gdzie stale doskonalą swoje umiejętności komputerowe. Pomysłodawcą i autorem tego przedsięwzięcia jest mgr Joanna Czubak.

 

Ostatnia aktualizacja ( środa, 13 luty 2008 )
W skrócie

Image 

 


OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-METODYCZNĄ

„BARWY INTEGRACJI. JUBILEUSZ 20-LECIA KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO W KATOWICACH”


Image 

 Zapraszamy na sportową stronę naszej Szkoły


 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach jest członkiem Stowarzyszenia "przyjazna Szkoła"

 Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Wzór - Poświadczenie przekazania 1%

 


Image 

 DZIENNIK ELEKTRONICZNY


Punkt Konsultacyjno  –Informacyjny –  każdy trzeci czwartek miesiąca w g. 16.00 – 17.00.


Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów


 

ANKIETA